Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Nylony.pl prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.nylony.pl oraz www.nylonessa.pl zwanym dalej „Sklepem”. Sprzedającym jest firma Nylony.pl dostępna pod adresem Kamieniec Wrocławski, przy ul. Czereśniowej 10, prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisana pod numerem NIP: 8971527748 , REGON: 020267420 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
a. pod numerem telefonu Infolinii Konsumenckiej: +48 609 727 746 w godzinach 10.00 - 17.00 w dni robocze (w dni wolne od pracy infolinia konsumencka nie jest dostępna). Koszt połączenia za minutę według taryfy operatora konsumenta do sieci komórkowej Orange Polska;
b. korzystając z adresu poczty elektronicznej: nylony@nylony.pl

   1 Definicje

1.  Regulamin – niniejszy regulamin. Zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

2.  Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3.  Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.  Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5.  Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6.  Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7.  Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

8.  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9.  Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.nylony.pl; www.nylonessa.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

10.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

11.  System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

  2 Zasady ogólne

1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.nylony.pl; www.nylonessa.pl.

2.  Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3.  Sklep internetowy Nylony.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4.  Wszystkie Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5.  Niektóre grupy towarowe, oferowane w sklepie (bielizna osobista, pończochy i rajstopy) podlegają szczególnym regułom obrotu, związanym z gwarancjami bezpieczeństwa sanitarnego oraz higieny, które sklep zapewnia Klientowi.

6.  W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
a. przeglądarka internetowa [Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer] w wersji aktualnej na dzień 1.01.2012 lub nowszej, z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji Adobe Reader w wersji 9 lub nowszej.
b. minimalna rozdzielczość ekranu [1024x768] pikseli.

7.  Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

   3 Składanie zamówień

1.  Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2.  Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.

3.  Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4.  Zamówienie przez stronę internetową jest skuteczne gdy:
a. Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym: dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail, wybierze towar i wprowadzi do koszyka, a następnie dokona akceptacji wprowadzonych danych klawiszem „zamówienie”. (W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, albo koszyk będzie pusty, system automatycznie odrzuci możliwość zapisu zamówienia w bazie danych tymczasowych).
b. Klient wybierze dostępny sposób wysyłki oraz jej koszty i zaakceptuje klawiszem „Przejdź dalej”,
c. Klient potwierdzi że zapoznał się i akceptuje warunki oraz zasady sprzedaży określone niniejszym regulaminem, a obowiązujące w sklepie Nylony.pl zaznaczając odpowiednie pole formularza.
d. Klient wybierze sposób zapłaty za towary łącznie z kosztami przesyłki i zaakceptuje klawiszem „Przejdź dalej”.
e. Klient zapozna się z treścią złożonego zamówienia i potwierdzi wolę dokonania transakcji za pomocą klawisza „kupuję i płacę”.

5.  Usługodawca w razie potrzeby (niekompletność danych, problemy techniczne łącza z bankiem, problemy z realizacją fizyczną zamówienia) skontaktuje się z Klientem za pomocą kanału komunikacji, podanego w danych przesłanych do sklepu. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6.  Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7.  W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8.  Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9.  Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

10.  Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy, podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku skutecznej płatności kartą (autoryzacja płatności zostanie zwrotnie zarejestrowana w systemie sklepu) lub wyborem opcji „za pobraniem”.

   4 Koszty i termin wysyłki

1.  Towar wysyłany jest na adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2.  Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej DPD lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.

3.  Przesyłka z zamówionym towarem zostaje przygotowana do wysyłki na następny dzień roboczy od momentu zaksięgowania płatności na koncie albo przesłania przez centrum autoryzacji pozytywnej weryfikacji płatności za złożone zamówienie, chyba że ustalono inny termin dostawy w trybie porozumienia stron.

4.  System informatyczny sklepu dopuszcza wyłącznie zamawianie towarów dostępnych fizycznie w magazynie sklepu. Stąd wszystkie towary, które można „włożyć” do koszyka są dostępne w czasie rzeczywistym. (Brak konieczności osobnego informowania przy każdym towarze o czasie dostępności) za wyjątkiem tych, gdzie określono terminy dostawy związane z wykonaniem indywidualnym lub importem na życzenie. Takie dane są zamieszczane w opisie towaru.

5.  Towar jest wysyłany za pomocą firmy kurierskiej DPD w każdym dniu roboczym. Natomiast towar wysyłany za pomocą serwisu Poczty Polskiej - we wtorki i czwartki następujące po dniu zaksięgowania wpłaty.

6.  Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w kosztach wysyłki. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili w trakcie składania zamówienia albo przeglądając już zarejestrowane zamówienie.

   5 Płatności

1.  Na każdy sprzedany Towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (faktura), które dołączane są do przesyłki.

2.  Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych DotPay albo PayPal lub przelewem na konto bankowe sklepu.

3.  Sklep nie stosuje formy płatności „za pobraniem”.

   6 Odstąpienie od umowy

1.  Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni(podstawa prawna: art. 7 ust.1  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

2.  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.  

3.    Odstępując od umowy należy dostarczyć zwracany Towar na adres Sklepu wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem, dostępnym pod adresem formularz do pobrania.

4.     Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

5.     Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (szycie na wymiar lub import na zlecenie), świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (bielizna osobista przymierzana) lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu (pończochy odpakowane z oryginalnego opakowania).

6.    Bielizna osobista, pasy do pończoch, gorsety noszące ślady użytkowania (dostarczone w stanie uniemożliwiającym refabrykowanie – brudne, odkształcone, lub nasycone obcymi zapachami) nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

   7 Procedura reklamacji

Produkty posiadają gwarancję wysokiej jakości Sklepu Nylony.pl oraz dostawców towarów oferowanych. Fakty reklamacji jakości szycia albo błędów materiałowych zdarzają się niezwykle rzadko. Najczęstszym powodem reklamacji jest niedopasowanie rozmiarów, co rozwiązujemy na zasadzie wymiany towaru, z zastrzeżeniem §6 pkt. 4 i 5.

1.  Reklamacje należy zgłaszać na adres Sklepu drogą mailową nylony@nylony.pl, opisując krótko problem i wskazując na sposób komunikacji. Sklep niezwłocznie podejmie próbę rozwiązania problemu, komunikując się z klientem.

2.  Składając reklamację fizycznie, należy dostarczyć reklamowany produkt na adres Sklepu wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem formularz do pobrania. Koszty dostarczenia towaru do Sklepu ponosi Klient.

3.  Sklep rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej złożenia, a w przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, wadliwy Towar naprawi lub wymieni na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego Towaru.

4.  Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

5.  Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

   8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1.  Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego Nylony.pl po adresem polityka prywatności w związku z zakupami jest Usługodawca.

2.  Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku płatności elektronicznych, instytucjom autoryzującym płatności.

3.  Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

4.  Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a.  W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”. Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

b.  Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres nylony@nylony.pl .

c.  Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

5.  Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a.  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b.  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c.  Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

   9 Zmiana Regulaminu

1.  Sklep Nylony.pl może dokonać zmiany niniejszego regulaminu w dowolnej chwili z terminem wejścia zmian nie szybciej niż 7 dni od daty opublikowania nowej wersji na stronie www.nylony.pl

2.  Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

3.  Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4.  Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

   10 Postanowienia końcowe

1.  Sklep Nylony.pl dołoży wszelkich starań, aby ewentualne roszczenia Klienta rozpatrzeć po jego myśli, zgodnie z najlepiej pojmowanymi zasadami etyki biznesu.

2.  Wszelkie sprawy sporne Sklep Nylony.pl będzie próbować rozwiązywać na drodze porozumienia stron.

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie ogólne przepisy prawa obowiązującego w Polsce.

Data opublikowania regulaminu: 22.12.2014 r.


Wróć

Copyright © 2018 Zen Cart Professional PL™ Powered by Zen Cart®